POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU - LCA

(Life Cycle Assessment)

LCA je systematický proces vyhodnocování potenciálních dopadů produktů (výrobek/služba) na životní prostředí za použití přístupu od “kolébky po hrob”, při kterém jsou brány v úvahu všechny fáze životního cyklu od získávání surovin až po konečné odložení odpadu do země. Koncept posuzování životního cyklu (LCA) vznikl koncem 60. let, kdy bylo zřejmé, že jediným racionálním způsobem jak posoudit průmyslové systémy je prověřit jejich činnost počínaje vyzvednutím surovin ze země, přes následné operace a konče odložením těchto materiálů jako odpad zpět do země (kolébka - hrob).

FÁZE METODY LCA

 • Fáze I Stanovení cílů a rozsah
 • Fáze II Inventarizační analýza
 • Fáze III Posuzování dopadů
 • Fáze IV Interpretace

Grafickou podobu metody LCA uvádí obrázek č. 1, ze kterého je patrný iterativní charakter metody.

Obrázek 1 Obrázek 1 - Schéma posuzování životního cyklu.

Uplatnění LCA

v privátní sféře
 • Benchmarking
 • Komplexní pohled na životní cyklus výrobku (porovnávání funkce nikoliv produktu)
 • Identifikace fází s největším příspěvkem k poškození životního prostředí
 • Porovnání různých možností určitého produkčního systému vedoucích k minimalizaci dopadů na životní prostředí
 • Pomoc při návrhu nových výrobků
 • Vyhodnocení zdrojů největších problémů spojených s produktem, včetně návrhu nových produktů
ve veřejném sektoru
 • Při vývoji dlouhodobé politiky týkající se celkového využití materiálů šetření zdrojů, snížení environmentálních dopadů a rizik způsobených v průběhu životního cyklu produktu
 • Vyhodnocení potenciálních dopadů spojených s alternativními způsoby nakládání s odpadem
 • Informování veřejnosti o environmentálních charakteristikách produktů
 • Identifikace mezer ve znalostech a stanovení priorit výzkumu
 • Servis politikům při tvorbě nástrojů regulujících používání materiálů nebo podporu alternativních zdrojů energie atd.
 • Pomoc při vyhodnocování rozdílů mezi různými produkty při environmentálním značení