INVENTARIZAČNÍ ANALÝZA - LCI

Inventarizační analýza (LCI - Life Cycle Inventory) je systematický proces sběru a zpracování údajů (vstupů/výstupů). Inventarizační analýze nepřísluší vytvářet soudy týkající se relativního významu různých vstupů a výstupů; namísto toho se analýza snaží poskytnout kvantitativní údaje, na základě kterých mohou být úsudky následně vytvořeny. Nicméně, z  popisu produktového systému (viz Fáze I) jasně vyplývá, že vstupy jsou parametry týkající se problémů spojených s ochranou zdrojů, zatímco výstupy jsou parametry týkající se znečištění.

Graficky lze tento koncept znázornit tak, jak je uvedeno na  obrázku č. 2, kde je systém zobrazen jako schránka. Inventarizace tohoto systému je pak jednoduše soupis všech vstupů, které procházejí ze systémového prostředí, přes hranice do systému a soupis všech výstupů, které procházejí ze systému přes jeho hranici do systémového prostředí. Jestliže jsou získány vstupy surovin vytěžených ze země a všechny konečné výrobky jsou jako odpad navrácené zpět do země, pak se jedná o inventarizaci životního cyklu.

Obrázek 2
Obrázek 2 - Systémové prostředí

Produktový systém by měl být modelován takovým způsobem, aby vstupy a výstupy byly na hranicích elementárními a produktovými toky, to znamená takovými, které před vstupem do systému nebyly poznamenány činností člověka a po výstupu ze systému již nebudou činností člověka ovlivněny.

Fáze životního cyklu produktu

  • těžba / získávání surovin
  • výroba
  • doprava
  • užití / znovuužití / údržba
  • odpad (recyklace)