POSUZOVÁNÍ DOPADŮ - LCIA

Cílem třetí fáze LCA (LCIA - Life Cycle Impact Assessment) je prozkoumat produktový systém z environmentálního hlediska. Tato fáze navazuje na fázi inventarizační analýza (LCI). Jejím cílem je vyhodnotit výsledky inventarizační analýzy produktového systému z hlediska jejich potenciálních dopadů na životní prostředí. V této fázi jsou výsledné údaje z inventarizační analýzy životního cyklu zařazeny do kategorií dopadů za použití indikátorů kategorií. Následně jsou pak pomocí charakterizačních faktorů vypočítány výsledky indikátorů kategorií. Skupina výsledků indikátorů kategorií, někdy nazývaná profil LCIA, poskytuje informace o environmentálních problémech, které mají souvislost se vstupy a výstupy produktového systému.

Příklady kategorií dopadů podle ISO/TR14047

KATEGORIE DOPADŮ ZE VSTUPŮ

  • Čerpání abiotických zdrojů
  • Čerpání biotických zdrojů

KATEGORIE DOPADŮ Z VÝSTUPŮ

  • Změna klimatu
  • Poškozování stratosférického ozonu
  • Acidifikace
  • Tvorba fotooxydantů
  • Lidské zdraví - toxicita
  • Ekotoxicita
  • Nutrifikace